Oferta edukacyjna 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

Profile klas

Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się do dwóch klas. Wszystkie klasy w pierwszym semestrze nauki będą realizowały program ogólny. Od drugiego semestru kształcenie realizowane będzie w ramach następujących profili:

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczanie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w zasadach rekrutacji.

Maksymalna liczba uczniów w klasach:

Termin składania wniosków z NABORU 2019: 09.05 - 18.06.2019 r.


 Poza postępowaniem kwalifikacyjnym przyjmowani będą kandydaci, którzy są:


Szczegółowy opis klas pierwszych

Klasa biologiczno - medyczna  (klasa 1b)  (wychowawca mgr Sylwia Potaman)


Nauczycielem biologii w tej klasie będzie mgr Dorota Sroka, nauczyciel szczególnie ceniony przez uczniów za perfekcyjne przygotowanie i prowadzenie zajęć, którego uczniowie w latach 2005-2017 osiągali najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym. Z zaangażowaniem przygotowuje chętnych uczniów do olimpiad i konkursów biologicznych, w których uczestniczą z dużym powodzeniem. 

Nauczycielem chemii w tej klasie będzie dr Monika Gąsiorowska, ceniona przez uczniów za wielką wiedzę i umiejętności praktyczne, preferuje nauczanie chemii poprzez intensywnie zajęcia laboratoryjne, skutecznie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do olimpiad i konkursów chemicznych.


Klasa matematyczno - informatyczna (klasa 1c)  (wychowawca mgr Marek Hajdukiewicz)

W ramach przedmiotu matematyka stosowana realizowany jest materiał istotnie wykraczający poza program nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej, część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem komputera do zaawansowanych obliczeń matematycznych. Przedmiot ma na celu lepsze przygotowanie ucznia do studiowania na kierunkach technicznych. 

Nauczycielem matematyki i informatyki w tej klasie będzie mgr Marek Hajdukiewicz, nauczyciel z pasją i zaangażowaniem, który łącząc wiedzę matematyczną ze znakomitym warsztatem dydaktycznym indywidualizuje proces nauczania, przygotowując uczniów do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Nauczycielem fizyki będzie mgr Hanna Bartnik, od lat metodyk nauczania fizyki, nauczyciel z wieloletnim stażem i doświadczeniem, łączący pasję z ogromną wiedzą przedmiotową, cieszący się sympatią i uznaniem ze strony uczniów i nauczycieli.


 

Nauczanie języków obcych nowożytnych odbywa się we współpracy z Wydziałem Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Język angielski odbywa się w grupach i realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 3 lata. Uczniowie na podstawie testu diagnozującego są przydzielani do właściwej grupy językowej. Język niemiecki nauczany jest obowiązkowo na poziomie podstawowym w wymiarze 2 godzin w tygodniu i dla osób osób chętnych na poziomie rozszerzonym.

Zajęcia dodatkowe

Koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, informatyczne, geograficzne, historyczne, filozoficzne, języka polskiego.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, aerobik, lodogryf - w sezonie zimowym), basen, rajdy rowerowe, taniec towarzyski,
Koła zainteresowań: turystyczne, schola szkolna, wolontariat.