Oferta edukacyjna 2018/2019

Oferta specjalna dla uczniów Gimnazjum Katolickiego

Uczniowie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym, jeśli wskażą Liceum Katolickie w Szczecinie jako szkołę pierwszego wyboru do dnia 13.04.2018 r. oraz ich średnia ocen po pierwszym semestrze trzeciej klasy wynosi min. 4,5, a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

Oświadczenie dla uczniów Gimnazjum Katolickiego - pdf

 

Profile klas

Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się do trzech klas. Wszystkie klasy w pierwszym semestrze nauki będą realizowały program ogólny. Od drugiego semestru kształcenie realizowane będzie w ramach następujących profili:

 • matematyczno - informatycznego
 • biologiczno - medycznego
 • psychologiczno - prawnego

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczanie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w zasadach rekrutacji.

 • Profil matematyczno-informatyczny: język polski, matematyka, fizyka, geografia
 • Profil biologiczno - medyczny: język polski, matematyka, biologia, chemia
 • Profil psychologiczno - prawny: język polski, matematyka, historia, język obcy obowiązkowy

Maksymalna liczba uczniów w klasie: 24 osoby.

Termin składania wniosków z Naboru 2018 ....

Klasa matematyczna - informatyczna

 • Rozszerzony program nauczania matematyki
 • Rozszerzony program nauczania fizyki lub geografii
 • Autorski program z informatyki
 • Indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • Matematyka stosowana  jako przedmiot dodatkowy w klasie drugiej

W ramach przedmiotu matematyka stosowana realizowany jest materiał istotnie wykraczający poza program nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej, część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem komputera do zaawansowanych obliczeń matematycznych. Przedmiot ma na celu lepsze przygotowanie ucznia do studiowania na kierunkach technicznych. 

Nauczycielem matematyki w tej klasie będzie dr Agata Narloch, nauczyciel akademicki i licealny, który łącząc wielką wiedzę matematyczną ze znakomitym warsztatem dydaktycznym indywidualizuje proces nauczania, przygotowując uczniów do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do olimpiad i konkursów matematycznych. 

Nauczycielem geografii będzie mgr Barbara Grabowska, wieloletni metodyk nauczania geografii, nauczyciel z wieloletnim stażem i doświadczeniem, łączący pasję z ogromną wiedzą przedmiotową, cieszący się sympatią i uznaniem ze strony uczniów i rodziców.

Nauczycielem informatyki będzie mgr Marek Hajdukiewicz, nauczyciel z pasją i zaangażowaniem, chętnie służący pomocą każdemu zainteresowanu poszerzeniem wiadomości uczniowi.

Klasa biologiczno-medyczna

 • Rozszerzony program nauczania biologii i chemii - podział na grupy części zajęć
 • Indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • Dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych


Nauczycielem biologii w tej klasie będzie mgr Dorota Sroka, nauczyciel szczególnie ceniony przez uczniów za perfekcyjne przygotowanie i prowadzenie zajęć, którego uczniowie w latach 2005-2017 osiągali najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Uczniowie przygotowywani są do olimpiad i konkursów biologicznych, w których uczestniczą z dużym powodzeniem. 

Nauczycielem chemii w tej klasie będzie dr Monika Gąsiorowska, ceniona przez uczniów za wielką wiedzę i umiejętności praktyczne, preferuje nauczanie chemii poprzez intensywnie zajęcia laboratoryjne, skutecznie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do olimpiad i konkursów chemicznych.

Klasa psychologiczno - prawna

Oferta kształcenia w tej klasie skierowana jest do osób, które w przyszłości pragną podjąć studia z zakresu psychologii, dziennikarstwa lub prawa.

 • Rozszerzony program nauczania języka polskiego
 • Rozszerzony program nauczania historii lub biologii w zależności od planowanego kierunku studiów, np. prawo lub psychologia
 • Rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie
 • Indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • Dla osób zainteresowanych praktyczne zajęcia w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Szczecinie

Nauczycielem historii w tej klasie będzie mgr Joanna Morawska, nauczyciel podchodzący w wielką pasją i zaangażowaniem do prowadzonych lekcji. Skutecznie zachęca uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach historycznych.

Wiedza o społeczeństwie będzia nauczana przez dr hab. Tomasza Sikorskiego, profesora US, autora cenionych w kraju książek, który dzięki bogatej wiedzy i licznym pracom naukowym poszerzy horyzonty i da możliwość indywidualnego rozwoju zainteresowanych przedmiotem uczniów. Jego uczniowie mogą pochwalić się wieloma sukcesami na olimpiadach i konkursach z tego przedmiotu. 

Język polski poprowadzi mgr Sylwia Potaman, pedagog z pasją ceniony przez uczniów za wielką wiedzę i umiejętności. Od wielu lat jej uczniowie zdają egzamin maturalny z języka polskiego na wysokim poziomie i odnoszą sukcesy w różnych konkursach z literatury i języka polskiego. Pani Sylwia Potaman jest autorką znakomitych przedstawień szkolnych i uroczystości.

Języki obce

Nauczanie języków obcych nowożytnych odbywa się we współpracy z Wydziałem Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Język angielski odbywa się w grupach i realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 3 lata. Uczniowie na podstawie testu diagnozującego są przydzielani do właściwej grupy językowej. Język niemiecki nauczany jest na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Język łaciński dedykowany jest dla osób zainteresowanych jako przedmiot dodatkowy.

Zajęcia dodatkowe

Koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, informatyczne, geograficzne, historyczne, języka polskiego.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, aerobik, lodogryf - w sezonie zimowym), basen, rajdy rowerowe, taniec towarzyski,
Koła zainteresowań: turystyczne, schola szkolna, gazetka szkolna oraz wolontariat.

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Maja Mazurkiewicz-Obst

Prefekt: ks. dr Marcin Ferdynus

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

KONTO: 33 1500 1113 1211 1001 5510 0000

Copyright (c) Liceum Katolickie 2016. Administrator: Krzysztof Sobczak. All rights reserved.