Oferta edukacyjna 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

Profile klas

Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się do jednej klasy o dwóch profilach:

 • matematyczno - informatycznego (klasa 1a)
 • biologiczno - medycznego (klasa 1a)

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczanie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w zasadach rekrutacji.

 • Profil matematyczno - informatyczny: język polski, matematyka, fizyka, geografia
 • Profil biologiczno - medyczny: język polski, matematyka, biologia, chemia

Maksymalna liczba uczniów w klasie: 24 osoby (profil matematyczno - informatyczny 14 osób, profil biologiczno - medyczny 12 osób)

Termin składania wniosków z NABORU 2019: 09.05 - 18.06.2019 r.


 Poza postępowaniem kwalifikacyjnym przyjmowani będą kandydaci, którzy są:

 • laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
 • laureatami konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,
 • laureatami olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • uczniami katolickich szkół podstawowych w Szczecinie i wskażą Liceum Katolickie jako szkołę pierwszego wyboru do dnia 31.03.2019 r. oraz ich średnia ocen po pierwszym semestrze ósmej klasy wynosi minimum 4,5, a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra. W przypadku dużej ilości chętnych o przyjęciu decyduje wysokość średniej ocen z pierwszego semestru klasy ósmej.

Szczegółowy opis klasy pierwszej

Profil matematyczno - informatyczny (klasa 1a) (wychowawca mgr Krzysztof Sobczak)

 • rozszerzony program nauczania matematyki,
 • rozszerzony program nauczania fizyki,
 • autorski program z informatyki
 • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • współpraca z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Nauczycielem matematyki w tej klasie będzie dr Agata Narloch, nauczyciel akademicki i licealny, który łącząc wielką wiedzę matematyczną ze znakomitym warsztatem dydaktycznym indywidualizuje proces nauczania, przygotowując uczniów do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do olimpiad i konkursów matematycznych.

Nauczycielem fizyki będzie mgr Hanna Bartnik, od lat metodyk nauczania fizyki, nauczyciel z wieloletnim stażem i doświadczeniem, łączący pasję z ogromną wiedzą przedmiotową, cieszący się sympatią i uznaniem ze strony uczniów i nauczycieli.

Nauczycielem informatyki w tej klasie będzie mgr Marek Hajdukiewicz, nauczyciel z pasją i zaangażowaniem, chętnie służący pomocą każdemu, kto chciałby poszerzać swą wiedzę w zakresie informatyki.


Profil biologiczno-medyczny (klasa 1a)  (wychowawca mgr Krzysztof Sobczak)

 • rozszerzony program nauczania biologii i chemii,
 • rozszerzony program nauczania matematyki,
 • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych,
 • współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym


Nauczycielem biologii w tej klasie będzie mgr Jolanta Stasiak, nauczyciel szczególnie ceniony przez uczniów za perfekcyjne przygotowanie i prowadzenie zajęć, którego uczniowie osiągają najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym. Z zaangażowaniem przygotowuje chętnych uczniów do olimpiad i konkursów biologicznych.

Nauczycielem chemii w tej klasie będzie dr Monika Gąsiorowska, ceniona przez uczniów za wielką wiedzę i umiejętności praktyczne, preferuje nauczanie chemii poprzez intensywnie zajęcia laboratoryjne, skutecznie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do olimpiad i konkursów chemicznych. 


Języki obce

Nauczanie języków obcych nowożytnych odbywa się we współpracy z Wydziałem Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Język angielski odbywa się w grupach i realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 3 lata. Uczniowie na podstawie testu diagnozującego są przydzielani do właściwej grupy językowej. Język niemiecki nauczany jest obowiązkowo na poziomie podstawowym w wymiarze 2 godzin w tygodniu i dla osób osób chętnych na poziomie rozszerzonym.

Zajęcia dodatkowe

Koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, informatyczne, geograficzne, historyczne, filozoficzne, języka polskiego.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, aerobik, lodogryf - w sezonie zimowym), basen, rajdy rowerowe, taniec towarzyski,
Koła zainteresowań: turystyczne, schola szkolna, wolontariat.

 

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Joanna Ronka

Prefekt: ks. Michał Mikołajczak

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

KONTO: 33 1500 1113 1211 1001 5510 0000

Copyright (c) Liceum Katolickie 2016. Administrator: Krzysztof Sobczak. All rights reserved.