Regulamin naboru 2017

Podstawa prawna: Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), a także Zarządzenia Nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci do pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego składają wniosek o przyjęcie do szkoły (strona rekrutacji elektronicznej) do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych od 9 maja 2017 r.  do 21 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

Od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

KRYTERIA NABORU DO LICEUM KATOLICKIEGO

Kandydat do Liceum Katolickiego może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki chemii),
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

maksymalnie 100 punktów za wyniki na świadectwie, w tym:

maksymalnie 72 punkty za oceny z: języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 • stopień celujący - 18 pkt.
 • stopień bardzo dobry - 17 pkt.
 • stopień dobry - 14 pkt.
 • stopień dostateczny - 8 pkt.
 • stopień dopuszczający - 2 pkt.

maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: 

 • maksymalnie 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 • maksymalnie 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
 • maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 • tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 • tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 • tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.
 • tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt.
 • tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

 • dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 • tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

 • dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt.
 • tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - 7 pkt.
 • tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.
 • tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 • międzynarodowym - 4 pkt.
 • krajowym - 3 pkt.
 • wojewódzkim - 2 pkt.
 • powiatowym - 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym kandydaci, którzy są: 

 • laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 
 • laureatami konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 
 • laureatami Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia, kandydat legitymujący się jednym z wymienionych sukcesów, ma obowiązek złożenia kopii zaświadczenia bądź dyplomu osiągnięcia tytułu finalisty lub laureata, poświadczonego za zgodność z oryginałem lub posiadania wpisu powyższego osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W sytuacji uzyskania równej liczby punktów najniższych uprawniających do przyjęcia do szkoły, pierwszeństwo przyjęcia będą posiadały osoby wywodzące się z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez jednego z rodziców lub osoby niepełnosprawne. 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum Katolickim poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 12:00.

KRYTERIA NABORU DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Rekrutacja odbędzie się do trzech klas. Wszystkie klasy w pierwszym roku nauki będą realizowały program ogólny. Od drugiego roku kształcenie realizowane będzie w ramach profili:

 • Matematyczno - informatycznego
 • Biologiczno - medycznego
 • Psychologiczno - prawnego

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen na punkty następuje w sposób wskazany wcześniej dla przedmiotów:

 • Profil matematyczny: j. polski, matematyka, fizyka, geografia
 • Profil biologiczno - medyczny: j. polski, matematyka, biologia, chemia
 • Profil psychologiczno - prawnego: j. polski, matematyka, historia, j. obcy (obowiązkowy)

WYNIKI REKRUTACJI

do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 7 lipca 2017 r. do godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

26 lipca 2017 r. do godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

od 26 lipca do 29 sierpnia 2017 r.
Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Maja Mazurkiewicz-Obst

Prefekt: ks. dr Marcin Ferdynus

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

KONTO: 33 1500 1113 1211 1001 5510 0000

Copyright (c) Liceum Katolickie 2016. Administrator: Krzysztof Sobczak. All rights reserved.